unthbgrv

Zamów przez telefon od 9:00 do 18:00
511-147-904

Regulamin


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:

http://sklepparafialny.pl/

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklepparafialny.pl/,

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez

Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów

NIP: 8381870505

zwana w dalszej części „Sprzedawcą”,

3. Dane kontaktowe Firmy:

Kontakt telefoniczny: tel. +48 531-074-339

Kontakt e-mail:  biuro@sklepparafialny.pl

Czynne od 9:00 do 18:00

4. Kontakt z Sprzedawcą możliwy jest również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html,

 

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego  Centrum Ewangelizacji Wizualnej;

b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów

, reprezentowana przez p.Łukasz Magda

Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://sklepparafialny.pl/,

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,

Towar – produkt, na który  Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Centrum Ewangelizacji Wizualnej,

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy Centrum Ewangelizacji Wizualnej skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy,

Cena – cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,

Zamówienie –  towar określony do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem  przez Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca –Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa prawo przewozowe- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,

Ustawa prawo pocztowe- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 

 

§ 2. Rejestracja

1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej oraz  przesłanie go do Sklepu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Centrum Ewangelizacji Wizualnej (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej: http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html,

2. W formularzu Klient wskazuje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy towaru. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
3. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego Centrum Ewangelizacji Wizualnej,
b) dodać wybrany towar/towary „Do koszyka”,

c) wybrać ilość towarów i rozmiar,
c) wybrać rodzaj płatności/dostawy,
d) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamów”,
e) po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zamów” i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności,

4. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar klika na przycisk „POWRÓT” lub z bocznego menu wybiera odpowiedni dział,
5. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer,

6.Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym,

Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient powinien

zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w

podany link.

§ 3. Zasady składania zamówienia

1. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument.

2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto,

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

4. Zamówienia można składać również za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html, poczty elektronicznej e-mail oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 pod numerem telefonu +48 667448 550,

5. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 (siedmiu) dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia przez Klienta,w sporadycznych sytuacjach może wynosić do 10 dni roboczych.

7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na każ dym etapie składania zamówienia,

8. Zamówienia indywidualne można składać na adres e-mail: biuro@sklepparafialny.pl,

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html, oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 pod numerem telefonu +48 667448 550.

 

§ 4. Warunki  i formy płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a)  Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta: Bank Mbank 06 1140 2004 0000 3702 7935 6226

Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów

reprezentowana przez p.Łukasz Magda

a) w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID, który otrzymają Państwo w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Zamówienie wysyłamy dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie,
b)  Przy odbiorze, czyli za pobraniem. płatność gotówką w miejscu dostawy, płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera do rąk kuriera
 

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto . Ceny nie zawierają kosztów przesyłki,
3. Całkowita cena towarów  z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,
4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5. Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa s za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient,

4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia,

5. Koszty przesyłki zależne są od rodzaju dostawy wybranej przez Klienta i określone są na

stronach Sklepu (http://sklepparafialny.pl/jak-kupowac,3.html).

6.Wysyłka produktów za granicę wyceniana jest indywidualnie i nie ma zastosowania tu promocja co do do darmowej wysylki przy kwocie równej i wyższej niż 300 zł.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający Klient będący Konsumentem może odstąpić  zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Centrum Ewangelizacji Wizualnej,
Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów, reprezentowana przez p.Łukasz Magda, uprzejmie prosi swoich Klientów aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego formularza protokołu, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to Sprzedawcy przyjęcie zwrotu towaru do systemu informatycznego i przyspieszy zwrot kwoty należnej Klientowi,

4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem: http://www.fhugrego.pl/,
5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby:

Łukasz Magda ,

Czerwona Niwa Parcel 21A, 96-317 Guzów

  z dopiskiem „ZWROT – sklep internetowy ”

6.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

7.Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta,

8. Postanowienia Regulaminu niniejszego paragrafu  nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

 

§ 7. Reklamacja

1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym   w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt  jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy,

2. Reklamacje można  składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:

Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów  lub poprzez zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie internetowej  Sklepu;

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem biuro@sklepparafialny.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 667448 550,

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji,

6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy(  Zgodnie bowiem z art. 9  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową,

7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

–         nieodpłatną naprawę;

–         nieodpłatną wymianę na nowy

Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

8. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

–         stosownego obniżenia ceny;

–         odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru);

9.Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy  z dnia 23 listopada  2012 r. prawo pocztowe,

3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem strony głównej http://sklepparafialny.pl/.

 

 

§9.Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Budprint Sp.zoo Czerwona Niwa Parcel 21A 96-317 Guzów, reprezentowana przez p.Łukasz Magda , danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 2. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w sklepie internetowym http://sklepparafialny.pl, jest Budprint Sp.zoo
  Czerwona Niwa Parcel 21A
  96-317 Guzów, reprezentowana przez p.Łukasz Magda
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Budprint Sp.zoo Czerwona Niwa Parcel 21A 96-317 Guzów, reprezentowana przez p.Łukasz Magda, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług zgodnie z aktualną funkcjonalnością Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody zainteresowanej osoby oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane przy okazji rejestracji Klienta w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna  Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na  zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Klienta w celu jego identyfikacji.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 7. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

 • Mozilla Firefox:    http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 1. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowanego przez Sklep intenretowy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.rachunku a to co na czerwono to na przyszlosc)mi.

 

RODO

WSTĘP

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).

Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Budprint Sp.zoo Czerwona Niwa Parcel 21A 96-317 Guzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000810077; NIP: 8381870505; REGON: 384695680, dane kontaktowe: numer telefonu 667-448-550, adres e-mail: biuro@sklepparafialny.pl

Jakie dane gromadzimy?

 

 1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

 1. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art.  6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
 • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
 • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
 • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
  1. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  3. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

 

 1. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia  (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy  (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

 

 1. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Spółki  na podstawie zawartej z Spółką umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji,  informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),

 

 

 

 

4.PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z działalnością Spółki  o nazwie Budprint Sp.zoo  przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
 • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
 1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 4. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

 

przekazywanie danych do Państw trzecich

 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

Prawo do dostępu i poprawiania danych

1.PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
 2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody.  Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: biuro@sklepparafialny.pl

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Spółki lub złożenia go osobiście w siedzibie Spółki :

Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów

2.PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

Jeżeli Spółka zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych”  niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Budprint Sp.zoo
Czerwona Niwa Parcel 21A
96-317 Guzów

narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem biuro@sklepparafialny.pl

 

Web design: Devbrothers